Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego SOS Niania

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego SOS Niania (dalej Serwis) znajdującego się pod adresem domenowym www.sos-niania.pl są Paulina Zaremba-Lisiewska i Kamila Bronowicka, prowadzące działalność gospodarczą pod firmą: SOS Niania spółka cywilna Paulina Zaremba-Lisiewska i Kamila Bronowicka z siedzibą w Jeleniej Górze, NIP: 6112800200, REGON: 382699107 zwana dalej SOS Niania posiada następujący adres elektroniczny: www.sos-niania.pl

2. Treść niniejszego Serwisu podlega ochronie jako przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

3. Przed przystąpieniem do korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie oznacza jednoczesne wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz zobowiązanie się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

4. Znaczenie terminów określonych w Regulaminie:

1) Konsument – zgodnie z art. 22¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2) Niania – osoba wykonująca Usługę, która oferowana jest przez Organizatora;

3) Organizator – Paulina Zaremba-Lisiewska i Kamila Bronowicka, prowadzące działalność gospodarczą pod firmą: SOS Niania spółka cywilna Paulina Zaremba-Lisiewska i Kamila Bronowicka z siedzibą w Jeleniej Górze, NIP:6112800200 REGON: 382699107

4) Klient – osoba, która korzysta z Usług oferowanych przez Organizatora z wykorzystaniem Serwisu;

5) Usługi – opieka nad dziećmi, zabawy edukacyjne oraz wszelkie inne Usługi świadczone przez Organizatora w ramach Serwisu;

5. Rodzaj i zakres świadczonych Usług

1) Organizator w ramach Serwisu, na podstawie niniejszego Regulaminu, cennika oraz oferty dostępnej na stronie internetowej Organizatora: www.sos-niania.pl świadczy drogą elektroniczną Usługi, które umożliwiają Klientowi zapoznanie się z dostępnymi ofertami w zakresie opieki nad dziećmi, a także dokonanie wyboru jednej z dostępnych opcji opieki nad dziećmi realizowanej przez SOS Niania.

2) Świadczone przez Organizatora Usługi polegają w szczególności na sprawowaniu przez Nianię opieki nad dziećmi, w jednej z opcji polegającej na:

– zapewnieniu opieki dziecku w ciągu dnia w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00, dostępnej w opcji „Niania w ciągu dnia”,

– zapewnieniu opieki dziecku w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 do 22:00, dostępnej w opcji „Niania na wieczór”,

– zapewnieniu opieki dziecku w soboty i niedziele, dostępnej w opcji „Niania na weekend”,

oraz organizacji zabaw edukacyjnych dla dzieci znajdujących się pod opieką.

6. Zasady korzystania z Usług

1) Skorzystanie z Usługi oferowanej przez Organizatora dokonywane jest drogą elektroniczną poprzez wybór preferowanej opcji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie prowadzonym przez Organizatora pod adresem: www.sos-niania.pl i przesłanie go Organizatorowi. Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia również drogą telefoniczną bądź mailową.

2) Zamówienie na Usługi jest realizowane 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00- 22.00 z możliwością dodatkowych indywidualnych ustaleń.

3) W momencie wyboru jednej z opcji dostępnej w ramach Serwisu Klient jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz innych danych niezbędnych do zrealizowania Usługi przez Organizatora (przedział godzinowy, wiek dziecka, liczba dzieci, adres świadczenia Usługi).

4) Organizator świadczy Usługi na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta przez okres wskazany w formularzu zgłoszeniowym, za cenę zgodnie z cennikiem Usług lub według indywidualnych ustaleń.

5) Minimalny okres świadczenia Usług przez Organizatora wynosi 3 godziny.

6) Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia wraz z podaniem informacji niezbędnych do realizacji Usługi.

7) Klient jest zobligowany do podania w formularzu zgłoszeniowym prawidłowych danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Klienta niepełnych, błędnych lub nieprawdziwych danych, o których mowa w ust. 3 powyżej.

8) Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje z chwilą potwierdzenia dokonania zgłoszenia przez Klienta wysłanego przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w zgłoszeniu lub w innej formie akceptowanej przez Organizatora. Od tego momentu następuje odpłatne świadczenie Usługi przez Organizatora, który zobowiązuje się zrealizować Usługę, a Klient zobowiązuje się zapłacić za jej wykonanie.

9) Chęć skorzystania z Usług należy zgłosić co najmniej 8 godzin przed rozpoczęciem świadczenia przez Organizatora Usług.

10) Korzystanie z Usług odbywa się po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia dokonania zgłoszenia w trybie określonym powyżej i po dokonaniu płatności za Usługi, zgodnie z punktem 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu i zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Serwisu lub wyceną indywidualną.

11) Organizator dołoży należytej staranności w wykonywaniu świadczonej Usługi. W szczególności Organizator gwarantuje stawienie się Niani w miejscu i o czasie wskazanym przez Klienta w zamówieniu.

12) Po wykonaniu Usługi przez Organizatora, Klient jest zobowiązany do stawienia się w miejscu, w którym sprawowana jest opieka nad dzieckiem przez Nianię, o omówionej porze. W przypadku niedopełnienia obowiązku, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności, zgodnie z cennikiem, za okres świadczenia dodatkowych Usług przez Organizatora.

7. Płatność

1) Płatność za skorzystanie z Usług, o których mowa w punkcie 5 ust. 2, następuje za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora przed rozpoczęciem opieki. Klient zobowiązuje się do przesłania Organizatorowi potwierdzenia dokonania przelewu.

2) Każdorazowo po wykonaniu Usługi wystawiana jest Faktura Vat.

3) Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia czasu korzystania przez Klienta z Usługi po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. W takim przypadku każda kolejna godzina płatna jest dodatkowo w stawce godzinowej obowiązującej dla danej Usługi zgodnie z cennikiem, w sposób określony w ust. 1 powyżej, w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia przez Klienta chęci wydłużenia czasu skorzystania z Usługi.

4) Stawka godzinowa rozliczana jest co 15 minut.

5) W przypadku zleceń, których czas realizacji kończy się o godzinie 21:00 cena Usługi obciążona będzie dodatkową kwotą 30,00 złotych tytułem pokrycia kosztów przejazdu Niani do domu.

8. Postanowienia dotyczące konsumentów

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 6 godzin przed rozpoczęciem świadczenia Usług przez Organizatora. W przypadku nie zachowania terminu, o którym mowa powyżej, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów realizacji zamówienia Usługi naliczonych według stawki obowiązującej dla danego zlecenia zgodnie z cennikiem dostępnym w ramach Serwisu.

9. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu na skutek okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu, pomimo zachowania należytej staranności.

2. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za:

a) następstwa podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji w czasie wypełniania formularza zgłoszeniowego;

b) szkody spowodowane okolicznościami, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności,

c) szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z regulaminem lub przepisami prawa;

10. Postępowanie reklamacyjne

1) Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu świadczenia przez Organizatora Usług w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2) Reklamację należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: niania@sos-niania.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora.

3) W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz adres e-mail wraz z opisem zgłaszanych nieprawidłowości.

4) Organizator rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia i powiadomi Klienta o wyniku jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie pod numer wskazany przez Klienta.

11. Ochrona danych osobowych

1) Organizator jest administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

2) Świadczenie przez Organizatora Usług wymaga przekazania przez Klienta danych osobowych, o których mowa w punkcie 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu, natomiast Organizator uzyskuje prawo do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do realizacji tych Usług.

3) Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zastosowaniem środków zapewniających ochronę tych danych, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa powyżej.

4) Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Klienta wyłącznie celu realizacji usług świadczonych przez Organizatora oraz dokonania wzajemnych rozliczeń, a także w celach marketingowych, za wyraźną uprzednią zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

5) Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

12. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych- RODO

1) Administratorem danych osobowych jest SOS Niania spółka cywilna Paulina Zaremba-Lisiewska i Kamila Bronowicka. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować pod adresem Grunwaldzka 2, 58-500 Jelenia Góra, korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.sos-niania.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych osobowych.

2) Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w celu realizacji usługi, zgodnie z Regulaminem Organizatora oraz w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.

3) Zgoda, o której mowa w pkt. 2, może być w każdej chwili wycofana przez przesłanie informacji na adres mailowy: niania@sos-niania.pl

4) Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz jest niezbędne do realizacji usługi portalu SOS Niania, co oznaczono w formularzu zgłoszeniowym.

5) W ramach realizacji usługi portalu SOS Niania, dane osobowe Użytkowników zostaną przekazane podmiotom trzecim- nianiom, wykonującym usługi oferowane przez Organizatora.

6) Osoby wskazane w powyższym punkcie, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa względem RODO oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez Organizatora.

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

8) Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich skorygowania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.

9) W każdej chwili, Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca).

13. Postanowienia końcowe

1) Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2) W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator zamieści w ramach Serwisu informację w tej kwestii oraz powiadomi Klienta o zaistniałej zmianie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.sos-niania.pl. Klientów, którzy korzystają z Usług świadczonych przez Organizatora w chwili zmiany postanowień Regulaminu, obowiązują postanowienia dotychczasowej treści Regulaminu.

3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.